Проекти - ДГ Веселушко
Меню Затваряне

Проекти

ДГ „ВЕСЕЛУШКО“ през учебната 2020/2021 г участва в следните национални и европейски  програми и проекти:

1.Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час“;

  1. Национална програма „ИКТ“;
  2. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“;
  3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопастност на движението по пътищата“
  4. Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2021“;

6.Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“;

  1. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП РЧР
  2. Проект ФВС по ПМС 129 на МОН

Детска градина Веселушко 2021г